Syllabus

Kazoku Kai Syllabus

 


INTRODUCTORY KATA

Taikyoku Shodan, Nidan, Sandan, Shihosanshiki Shodan, Nidan, Sandan,Ten-no-Kata

OHTSUKA GROUP KATA

Pinan 1-5, Naihanchi, Kushanku, Chinto,Seishan, Bassai, Rohei, Jitte, Jion, Wanshu, Niseishi.

ITOSU GROUP KATA

Pinans 1-5, Niahanchin 1-3, Bassai (Dai,Sho)Kushanku (Dai,Sho,Shiho) Jitte,Ji’in, Jion, Wanshu, Rohei 1-3, Chinto, Chinte,Useishi.

HIGAONNA GROUP KATA

Sanchin, Tensho, Gekisai (ichi,ni) Saifa,Seienchin, Sanseiru, Seipai, Seisan,Shissochin, Kururunfa, Suparinpai.

ARAGAKI GROUP KATA

Niseishi, Sochin, Unshu.(2 versions) Seisan.

MATSUMORA GROUP KATA

Wankan (Matsukaze) Rohei (Koshiki) Wanshu.

KIYAN GROUP KATA

Ananku (2 versions) Kiyan-no-Chinto, Tomari-Useishi,Chatan-Yara-no-Kushanku, (3 versions) Tomari-Bassai.

UECHI GROUP KATA

Sanchin, Shinpa, Sanrinryu, Higaonna Seisan.

MATSUMURA GROUP KATA

Matsumura-no-Seisan, Matsumura-no-Bassai.

AZATO GROUP KATA

Wankan, Sochin, Meikyo.

MABUNI GROUP KATA

Juroku (Seiru),Ayonagi, Shinsei.

KAKUHO CRANE KATA

Hakucho (Hafa) Nipapo, Papuren, Nepai, Haporen.

NAKAIMA GROUP KATA

Paichu, Heiku, Paiku, Anan.

OTHERS

Rohei Dai, Koshiki-no-Naihanchin, Motobu-no-Naihanchin 1-3, Koshiki Chinto, Wandan, Yang-su, Koshiki Ananku, Ishimine Bassai.Higashi Sho,Ni, San, Yon, Shijuhachi, Kujuroku